Privacyverklaring

Welkom op de Digitale Wachtkamer. De Digitale Wachtkamer helpt u om afspraken te maken en beheren bij een arts.

Op de algemene website www.digitalewachtkamer.be vindt u meer informatie over de Digitale Wachtkamer (vooral gericht aan artsen), kunnen artsen contact opnemen met de beheerder van de Digitale Wachtkamer via het contactformulier en kunnen vertegenwoordigers afspraken maken en beheren bij een arts.

PatiŽnten kunnen afspraken maken en beheren bij een arts via de gepersonaliseerde Digitale Wachtkamer website van een arts (en eens daar geregistreerd ook via sms), via een Digitale Wachtkamer kiosk ter beschikking in de wachtzaal van een arts of via de Digitale Wachtkamer app.

De Digitale Wachtkamer respecteert uw privacy en stelt alles in het werk om deze te beschermen. De Digitale Wachtkamer publiceert deze privacyverklaring zodat u kennis kunt nemen van de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt en de rechten die u in dit verband kan uitoefenen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel General Data Protection Regulation of GDPR) en andere toepasselijke privacywetgeving in de meest ruime zin.

De Digitale Wachtkamer kan koppelingen bevatten naar websites van derden die dienen voor uw gemak en ter informatie. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op de websites van derden en de persoonsgegevens die u mogelijk aan hen verstrekt. Het is mogelijk dat de betrokken website uw gegevens verzamelt en gebruikt voor andere doeleinden dan degene vermeldt in deze privacyverklaring. We raden onze bezoekers aan om de privacyverklaring van de betrokken site na te lezen vooraleer enige persoonsgegevens mee te delen.

1. U bent patiŽnt of vertegenwoordiger en wenst gebruik te maken van de Digitale Wachtkamer om een afspraak te maken bij een arts

1.1. Wie is betrokken in de verwerking van uw persoonsgegevens via de Digitale Wachtkamer?

De arts(en) die u het gebruik van de Digitale Wachtkamer aanbiedt is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens via de Digitale Wachtkamer (?verwerkingsverantwoordelijke?), wat betekent dat hij/zij het doel en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens vaststelt en dat hij/zij de eerste verantwoordelijke is om ervoor te zorgen dat deze verwerking gebeurt op een wettelijke, transparante en veilige manier. Contactgegevens van de arts(en) vindt u terug op de welkomstpagina van de website of via de app.

De Digitale Wachtkamer wordt ontwikkeld en beheerd door DOT-IT BVBA (met maatschappelijke zetel te 3910 Neerpelt, Stationsstraat 47 en ondernemingsnummer 0472.854.412). DOT-IT BVBA is aangesteld door de verwerkingsverantwoordelijke(n) om in zijn/haar opdracht, onder volledige confidentialiteit en strikt in overeenstemming met zijn/haar instructies uw persoonsgegevens te verwerken (?verwerker?).

De verwerkingsverantwoordelijke(n) en verwerker (hierna ook ?wij?, ?we?, ?ons?, ?onze?) kunnen beroep doen op onderaannemers (?subverwerkers?) om uw persoonsgegevens te verwerken. Op heden doet DOT-IT BVBA bijvoorbeeld beroep op een IT dienstverlener voor de opslag van uw persoonsgegevens (i.e. datacenter gelokaliseerd in Frankrijk).

De verwerkingsverantwoordelijke(n) en verwerker garanderen dat eenieder die onder hun gezag handelt en tot de persoonsgegevens toegang heeft (i) deze persoonsgegevens uitsluitend verwerkt in overeenstemming met de instructies die zij hieromtrent krijgen en (ii) zich specifiek tot vertrouwelijkheid heeft verbonden.

Uw persoonsgegevens verzameld via de Digitale Wachtkamer kunnen ook worden doorgegeven aan andere ontvangers, zoals overheidsinstanties, handhavingsautoriteiten, openbare aanklagers en rechtbanken, advocaten, adviseurs of andere dienstverleners, auditoren of andere derde partijen, indien we te goeder trouw inschatten dat zulke doorgifte redelijkerwijs noodzakelijk of nuttig is (bijvoorbeeld teneinde een wettelijke verplichting of procedure na te leven, in het kader van een fusie, overname of reorganisatie, in het kader van een wijziging van praktijk, teneinde onze activiteiten uit te breiden of te verbeteren, om rechten en belangen te beschermen, om de veiligheid en zekerheid van infrastructuur, activiteiten of het publiek te verzekeren) en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving.

Uw persoonsgegevens verzameld via de Digitale Wachtkamer zullen niet worden doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte. Indien dit uitzonderlijk toch het geval zou zijn, zullen we de nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat dit gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving (bijvoorbeeld door het in plaats stellen van passende waarborgen).

1.2. Welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden en voor hoe lang?

We verzamelen en verwerken volgende gegevens:

- Persoonlijk identificatiegegevens: voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer (*), gsmnummer (*) en e-mailadres.
- Persoonlijke bijzonderheden: geboortedatum, geslacht, taal en dossiernummer (*)
- Wachtwoord
- Gegevens met betrekking tot gemaakte afspraken : type afspraak (huisbezoek of consultatie), uur en datum afspraak, uur en datum en wijze creatie afspraak, reden van afspraak (#) (*) 
- Profielgegevens: datum aanmaak, laatste login en laatste wijziging
- Loggegevens: aantal log-ins, aantal afspraken gemaakt en aantal afspraken verwijderd
- Gegevens met betrekking afspraken gemaakt per telefoon of sms: datum, tijdstip en uur telefoongesprek en sms-verkeer
- Alleen voor vertegenwoordigers: Professionele gegevens: firma welke men vertegenwoordigd

De gegevens aangeduid met een (*) zijn optioneel en hoeft u niet aan ons te verstrekken maar kunnen het wel gemakkelijker maken om u te contacteren bij vragen of vlotter te kunnen helpen bij een afspraak. De gegevens aangeduid met een (#) worden verwijderd van zodra u een afspraak verwijderd of de afspraak is afgelopen. Zonder het verstrekken van de verplichte gegevens kan u geen gebruik maken van de Digitale Wachtkamer.

We houden uw persoonsgegevens tevens niet langer bij dan noodzakelijk en verwijderen alle persoonsgegevens in principe wanneer u hierom verzoekt (zie hieronder bij punt 3), wanneer u uw profiel verwijdert (zie hieronder bij punt 3) of wanneer de samenwerking tussen uw arts en DOT-IT BVBA wordt stopgezet.

We gebruiken de opgevraagde gegevens om

- u toegang te verschaffen tot de Digitale Wachtkamer, uw registratie tot de Digitale Wachtkamer te kunnen beheren en uw afspraken te kunnen behandelen en opvolgen;
- de goede werking en diensten van de Digitale Wachtkamer te verzekeren en te verbeteren; en
- de veiligheid van de Digitale Wachtkamer en de gegevens erin bewaard te verzekeren.

We verwerken uw persoonsgegevens op basis van ťťn van onderstaande wettelijke basissen:

- De verwerking is noodzakelijk om een overeenkomst met u uit te voeren, i.e. teneinde uw verzoek om gebruik te maken van de Digitale Wachtkamer in te willigen
- De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen
- De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, zoals:
- de goede verwerking en diensten van de Digitale Wachtkamer te verzekeren en te verbeteren; en
- de veiligheid van de Digitale Wachtkamer en de gegevens erin bewaard te verzekeren.

2. U bent arts en wenst contact met ons op te nemen via de website

2.1. Wie is betrokken in de verwerking van uw persoonsgegens via het contactformulier?

Wanneer u het contactformulier op de website invult, komen uw gegevens terecht bij DOT-IT BVBA (met maatschappelijke zetel te 3910 NEERPELT, Stationsstraat 47 en ondernemingsnummer 0472.854.412). DOT-IT BVBA is bijgevolg verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die ze ontvangt via het contactformulier, wat betekent dat zij de eerste verantwoordelijke is om ervoor te zorgen dat deze verwerking gebeurt op een wettelijke, transparante en veilige manier.

De verwerkingsverantwoordelijke (hierna ook ?wij?, ?we?, ?ons?, ?onze?) kan beroep doen op onderaannemers (?subverwerkers?) om uw persoonsgegevens te verwerken. Op heden doet DOT-IT BVBA bijvoorbeeld beroep op een IT dienstverlener voor de opslag van uw persoonsgegevens (i.e. datacenter gelokaliseerd in Frankrijk).

De verwerkingsverantwoordelijke garandeert dat eenieder die onder haar gezag handelt en tot de persoonsgegevens toegang heeft (i) deze persoonsgegevens uitsluitend verwerkt in overeenstemming met de instructies die zij hieromtrent krijgen en (ii) zich specifiek tot vertrouwelijkheid heeft verbonden.

Uw persoonsgegevens verzameld via het contactformulier kunnen ook worden doorgegeven aan andere ontvangers, zoals overheidsinstanties, handhavingsautoriteiten, openbare aanklagers en rechtbanken, advocaten, adviseurs of andere dienstverleners, auditoren of andere derde partijen, indien we te goeder trouw inschatten dat zulke doorgifte redelijkerwijs noodzakelijk of nuttig is (bijvoorbeeld teneinde een wettelijke verplichting of procedure na te leven, in het kader van een fusie, overname of reorganisatie, teneinde onze activiteiten uit te breiden of te verbeteren, om rechten en belangen te beschermen, om de veiligheid en zekerheid van infrastructuur, activiteiten of het publiek te verzekeren) en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving.

Uw persoonsgegevens verzameld via de Digitale Wachtkamer worden in principe niet doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte. Indien dit uitzonderlijk toch het geval zou zijn, zullen we de nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat dit gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving (bijvoorbeeld door het in plaats stellen van passende waarborgen).

2.2. Welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden en voor hoe lang?

We verzamelen en verwerken volgende gegevens alleen teneinde uw vraag te kunnen behandelen en beantwoorden:

- Persoonlijk identificatiegegevens: voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer, faxnummer (*) en e-mailadres (*).
- Beschikbaarheden: datum en uur waarop u beschikbaar bent voor een contactname (*)
- Uw boodschap (*)

De gegevens aangeduid met een (*) zijn optioneel en hoeft u niet aan ons te verstrekken maar kunnen het wel gemakkelijker maken om u te contacteren of vlotter te kunnen helpen.

We houden uw persoonsgegevens niet langer bij dan noodzakelijk en verwijderen alle persoonsgegevens in principe wanneer uw vraag volledig werd beantwoord en er geen verdere contractuele relatie met u wordt opgezet.

- De verwerking is noodzakelijk om een overeenkomst met u uit te voeren, i.e. teneinde uw vraag te behandelen en beantwoorden
- De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen
- De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, zoals het verzekeren en verbeteren van de goede werking en diensten van DOT-IT BVBA.

3. Welke rechten heeft u met betrekking tot uw persoonsgegevens?

We stellen alles in het werk om de Digitale Wachtkamer en de gegevens die u ons verstrekt te beveiligen. De Digitale Wachtkamer beschikt over geschikte fysieke middelen en beheerprocedures om de gegevens die we verzamelen te beveiligen en zo ongeoorloofde toegang of bekendmaking te voorkomen, gegevens accuraat te houden en het juiste gebruik van de gegevens te garanderen.

U kan ons steeds contacteren (zie contactgegevens op het einde van deze verklaring) om de volgende rechten uit te oefenen:

- het verkrijgen van uitsluitsel over het al dan niet door ons verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage of een kopie van die persoonsgegevens te verkrijgen
- het aanpassen van uw onjuiste persoonsgegevens
- het vervolledigen van uw onvolledige persoonsgegevens
- het wissen van (bepaalde van) uw persoonsgegevens
- het beperken van de verwerking van uw persoonsgegevens
- het overdragen van uw persoonsgegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke

U kan uw rechten in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving steeds kosteloos uitoefenen. We kunnen u steeds vragen uw identiteit te bewijzen om te voorkomen dat iemand onrechtmatig toegang zou krijgen tot uw gegevens.

Vooraleer te antwoorden op uw verzoek, zullen wij steeds eerst nagaan of deze voldoende gegrond en niet buitensporig is, alsook of de voorwaarden opgenomen in de toepasselijke privacywetgeving vervuld zijn. Wij zullen in ieder geval antwoorden op uw verzoek binnen een maand na de ontvangst ervan.

Geregistreerde patiŽnten en vertegenwoordigers hebben via de Digitale Wachtkamer bovendien steeds toegang tot hun persoonsgegevens via de tab ?Mijn Profiel?. Hier heeft u tevens de mogelijkheid om uw persoonsgegevens aan te passen en uw profiel te verwijderen. Opgelet, indien u uw profiel verwijdert, verwijderen wij al uw persoonsgegevens in ons bezit, inclusief uw lopende afspraken bij uw arts(en). Indien u daarna opnieuw gebruik wenst te maken van de Digitale Wachtkamer, dient u bijgevolg het volledige registratieproces opnieuw te doorlopen.

4. Wijzigingen aan deze privacyverklaring

De meeste recente versie van deze verklaring is steeds beschikbaar via een koppeling onderaan op elke pagina van de Digitale Wachtkamer websites, via de Digitale Wachtkamer kiosk en op de homepagina van de Digitale Wachtkamer app.

Indien er wijzigingen zouden gebeuren aan deze privacyverklaring, zullen wij personen van wie wij over persoonsgegevens beschikken hiervan op de hoogte brengen.

5. Heeft u nog verdere vragen of wenst u een klacht in te dienen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens

Als u opmerkingen, vragen of klachten heeft met betrekking tot deze privacyverklaring of de Digitale Wachtkamer, kunt u deze via e-mail bezorgen aan privacy@digitalewachtkamer.be.

U kan tevens contact opnemen met uw arts(en). Contactgegevens vindt u terug op de welkomstpagina van de website of via de app.

U heeft tenslotte steeds het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit naar keuze indien u van mening bent dat uw privacy rechten niet gerespecteerd worden.

Sluit venster